RKSK Kommune

RKSK Kommune’s hjemmeside

Placering af affaldsstativ

Affald, klima, energi og miljø

Affald og Genbrug

Lokalplan 099: Fasanvænget, Duevænget, Nordmarken

Lokalplan 104: Sydmarken

Hegnsloven

§ 11. Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinien. Hegnets højde fastsættes om fornødent af hegnsynet under hensyntagen til bestemmelserne i § 10, stk. 3, og § 6. Grundejeren kan ikke overfor det offentlige eller vejejeren stille krav om deltagelse i udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning.